За контакти

  • ИНСТИТУЦИЯТА НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора

ИНСТИТУЦИЯТА НАОП „Юрий Гагарин“, Стара Загора

С протокол № 44 от Заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.07.2017 г. , Астрономическата обсерватория „Юрий Гагарин“ Стара Загора се изважда от състава на Общински център за подкрепа на личностното развитие и става самостоятелен Център за подкрепа на личностното развитие или ЦПЛР- Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“, съгласно чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.1 и ал.4  от Закона за предучилищното и училищно образование и във връзка с Правилника за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми. Това означава обучителни дейности, дейности, свързани с научноизследователски проекти, популяризация на астрономията, масови прояви и публични изяви. Обучението се осъществява чрез организационни педагогически форми с деца и ученици по утвърден от директора план за обучение. Астрономическите обсерватории и планетариуми се ръководят и представляват от Директор. Финансират се от средства на държавния бюджет чрез бюджетите на общините, допълнително финансиране, европейски фондове и програми и собствени приходи, свързани с предмета на дейност на ИНСТИТУЦИЯТА.

С това решение на Общинския съвет Астрономическата обсерватория „Юрий Гагарин“ Стара Загора се възражда като институция, което дава перспективи в развитие на дейността й.